List by Author

Hung, W. (1939).  Preface to an Index to Ssu-k'u ch'uan-shu tsung-mu and Wei-shou shu-mu. Harvard Journal of Asiatic Studies. 4, 47–58.