List by Author

His-san, L. (2010).  Cong “Laozi” de daoti yinyu dao “Zhuangzi” de tidao xushi: you benyaming de shuoshu ren quanshi Zhuang Zhou de wanyan zhexue. (Chinese). From the Metaphor of the “Laozi” to the Narrative of the “Zhuangzi”--Zhuangzi’s Narrative Philosophy and Walter Benjamin’s View. (English)Tsing Hua Journal of Chinese Studies. 40(1), 67 - 111. Abstract